8b86019e-b2f4-4ba9-b6c9-5654c3534512
ליווי ופיקוח על פרוייקטים

כחלק מתהליך העבודה יש צורך בהכנת תכניות והשגחה שהן אכן מיושמות בשטח

אני מלווה פרוייקטים עם קבלנים, מוודא שהתכניות יוצאות מהדף לפועל בשטח

במידה ויש בעיה נקודתית שיש לפתור מגיעה לשטח ויחד עם הקבל והלקוח פותרים את הבעיה.